Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Historia szkoły

Historia budynku szkolnego

Historia tej szkoły

Autor: Zdzisława Flisińska

Działo się to, gdy:

Prezydentem R.P. był – prof. Ignacy Mościcki

Premierem R.P. i Ministrem Spraw Wewnętrznych – gen. Felicjan Sławoj – Składkowski

Ministrem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – Wojciech Świętosławski

Wojewodą poznańskim – Artur Maruszewski

Starostą kaliskim – Stefan Soboniewski

Wójtem Gminy Chocz – Czesław Malinowski

Przewodniczącym Dozoru Szkolnego, proboszczem parafii Chocz – ks. kanonik Roman  Pawłowski

Inspektorem kaliskim – Jan Borzęcki

Kierownikiem Szkoły w Choczu – Zygfryda Otwinowska

Głównym majstrem budującym szkołę- Józef Wasilewski

 

Wiosna 1938 r. – Początek budowy nowej szkoły na tzw. „Gulkach.”

25 września 1938 r. – Wmurowanie aktu erekcyjnego i poświęcenie murów.

Sierpień 1939 r. – Zakończenie robót. Budynek pozostawiono w stanie surowym.

 

Nauczyciele uczący w Choczu od1918 r.:

Aleksander Raczyński – kierownik

Zofia Jangas

Eugenia Otwinowska

Zygfryda Otwinowska

 

Nauczyciele uczący do czerwca 1939 r.

Anastazja Guzowska

Michał Jagodziński

Bronisław Laurowski

Zygfryda Otwinowska – kierownik

Andrzej Piechota

Józef Różański

Kazimiera Szczęsna

Maria Żabicka

 

Nauczyciele uczący do czerwca 1935 r

Franciszek Jangas

Bogumiła Lis

Marian Lis

Po II wojnie światowej

Działo to się, gdy:

Premierem Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej był – Edward Osóbka – Morawski

Ministrem Oświaty – Czesław Wycech

Wójtem Gminy Chocz – Jan Pabisiak

Inspektorem szkolnym – Jan Borzęcki

Pełniącym obowiązki kierownika szkoły - Franciszek Jangas

 

Od 3 lipca do 13 grudnia 1946 r. – Trwają prace wykończeniowe budynku szkolnego.

14 grudnia 1946 r. – Uroczyste oddanie i poświęcenie budynku z udziałem znakomitych gości: Ministra Oświaty – Czesława Wycecha, zastępcy Ministra Odbudowy Kraju, Wojewody Poznańskiego, Kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego, Inspektora Kaliskiego – Jana Borzęckiego, Wójta Gminy Chocz – Jana Pabisiaka, przedstawicieli tutejszych rodziców, dzieci i młodzieży szkolnej. Poświęcenia budynku dokonał – proboszcz ks. Szymon Żółtowski w asyście proboszcza seniora – ks. Franciszka Nowaka i gwardiana klasztoru – o. Henryka Kani.

Grudzień 1949 r. – Pobudowanie kuchni szkolnej i początek dożywiania uczniów.

Od lutego 1950 r. -1952 r. – Obowiązywać będzie nowa nazwa szkoły: Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego w Choczu.

!951 r. – Zakupienie radia dla szkoły przez Komitet Rodzicielski.

Początek działalności ZHP. Przewodnik Drużyny ZHP – Stefan Jankowski.

Luty 1952 r. – Początek działalności OH (Organizacja Harcerska)

                  - Początek działalności SKO (Szkolna Kasa Oszczędności) – opiekunka Stefania Sikorska.

Kwiecień 1952 r. – Zakupienie maszyny do pisania przez Komitet Rodzicielski.

!955 r. – OH opiekuje się pracownik etatowy – Daniela Czarnecka.

Maj 1955 r. – Zorganizowanie klas równoległych – powstaje kl. III A i III B oraz VIIA i VII B.

R. szk. !956/57 – Początek nauki religii w szkołach – katecheta – Henryk Dyk.

R. szk. 1960/61 – Szkoła wzbogaca się o rzutnik i powielacz.

R. szk. 1961/62 – Początek działalności Komitetów Zakładowych jako opiekunów szkolnych.

                         - Początek budowy boiska szkolnego.

R. szk. 1963/64 – Rozpoczyna swą działalność Kółko Kukiełkowe.

R. szk. 1964/65 – Zostały zorganizowane zimowe półkolonie dla uczniów tej szkoły.

                             - Opracowanie Regulaminu Uczniowskiego.

R. szk. 1965/66 – Organizowanie pracowni fizyko-chemicznej i biologiczno-geograficznej.

                         - Został zakupiony magnetofon, projektor do wyświetlania slajdów i aparat filmowy.

R. szk. 1966/67 – Początek działalności szkoły ośmioklasowej.

                         - Postanowiono zorganizować klasopracownie: zajęć praktyczno-technicznych, fizyko-chemiczną, języka rosyjskiego, biologiczną i historyczną.

R. szk. 1967/68 – Dla uczniów choinka noworoczna w szkole.

R. szk. 1968/69 -  Postanowiono utworzyć pracownię historyczną wraz z wychowaniem obywatelskim i pobudować ogródek topograficzno-geograficzny.

R. szk. 1969/70 – w czerwcu odszedł na emeryturę długoletni kierownik i twórca tej szkoły kolega Franciszek Jangas.

R. szk. 1970/71 – Kierownikiem szkoły zostaje mgr Antoni Stangret.

                             - Nauka odbywa się w klasopracowniach.

                             - Praca na lekcjach w klasach młodszych I- IV techniką Freineta i matematyka czynnościowa.

                              - Lekcje prowadzone są wg ceremoniału Heliodora Muszyńskiego.

                              - Powstaje tzw. „zielona sala”.

                              - Rozpoczyna swą działalność stołówka szkolna.

R. szk. 1971/72 – Dzieci z klasy IV ze szkoły z Nowolipska są dowożone na lekcje do szkoły w Choczu.

                             - Czynione są przygotowania do nadania szkole imienia majora  Henryka Sucharskiego, praca nad hymnem szkoły i zakupem sztandaru.

                             - Pożegnanie nauczyciela z czasów przedwojennych, kolegi Michała Jagodzińskiego, nauczyciela matematyki, muzyki i dyrygenta szkolnego chóru.

R. szk. 1972/73 – Przygotowania do nowej reformy szkolnej – funkcjonowanie szkół zbiorczych.

R. szk. 1973/74 – W dniach od 12 do 14 października Święto Szkoły. Połączone zostały rocznice: 30 rocznica bitwy pod Lenino i święto Ludowego Wojska Polskiego; nadanie szkole imienia i wręczenie sztandaru oraz 200 rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej. Uroczystość w dniu 13 października zaszczycili swą obecnością: najmłodsza siostra Henryka Sucharskiego – pani Anna Bugajska, westerplatczycy – zawodowy plutonowy Władysław Baran – dowódca obrony placówki „Prom” i Wartowni nr 3 oraz zawodowy mat Franciszek Bartoszak – obrońca placówki „Łazienki”.

R. szk. 1974/75 – Początek działalności Zbiorczej Szkoły Gminnej. Dowożeni na lekcje są uczniowie klas VII i VIII ze szkoły w Kuźni.

                              - Utworzono 2 klasy specjalne i 2 klasy uzawodowione w ośmiu różnych zawodach.

                              - Powstaje Studium Zawodowe o kierunku tapicersko-wikliniarskim.

R. szk. 1975/76 – Zaadaptowana zostaje część strychu szkolnego na harcówkę ZHP.

R. szk. 1976/77 – Kontynuacja sesji popularno-naukowej w dniu Święta Szkoły.

R. szk. 1977/78 – Zmiana na stanowisku dyrektora szkoły – do pracy w kaliskim kuratorium odchodzi mgr Antoni Stangret. Funkcję gminnego dyrektora szkół obejmuje mgr Stanisław Powęzowski. Funkcję dyrektora ds. dydaktycznych nadal pełnić będzie kolega Czesław Drobniewski, a dyrektorem d/s wychowawczych pełnić będzie mgr Stefan Łochyński.

R. szk. 1981/82 – Pięciodniowy tydzień pracy szkół.

                             - Wprowadzenie stanu wojennego: uczniowie mają długą przerwę świąteczną, aż do 2stycznia 1982r. Nauczyciele pełnią dyżury w szkole w dzień i w nocy.

                             - Z końcem roku szkolnego z funkcji gminnego dyrektora szkół rezygnuje mgr Stanisław Powęzowski, który nadal będzie pracował w szkole jako nauczyciel fizyki i wychowania fizycznego. Gminnym dyrektorem zostanie mgr Stefan Łochyński.

                            - Po przejściu na emeryturę z-cy dyrektora ds. dydaktycznych kolegi Czesława Drobniewskiego jego miejsce zajmuje kolega Stanisław Bącler. Zastępcą dyrektora ds. wychowawczych zostaje dotychczasowy kierownik administracji mgr Krzysztof Wegner, który z czasem obejmie funkcję dyrektora szkoły i pełnić ją będzie do końca sierpnia 2013 r.

R. szk. 1986/87 – sposobem gospodarczym pobudowana zostaje kotłownia. Szkołę ogrzewa centralne ogrzewanie.

R. szk. 1987/88 – Budowa boiska do piłki ręcznej i koszykówki.

                             - Remont sali gimnastycznej. Plany na budowę kompleksu gimnastycznego na miarę XXI wieku.

                             - Z końcem roku szkolnego odchodzi na emeryturę z-ca dyrektora d/s dydaktycznych kolega Stanisław Bącler.

R. szk. 1988/89 – Montaż elektronicznego dzwonka w całej szkole.

R. szk. 1990/91– Zostaje zakupiony nowy autobus do przewożenia uczniów z Nowolipska,               Starej i Nowej Kaźmierki.

                             - Przeniesienie uczniów z kl. I-III do budynku szkolnego w Nowolipsku.

                             - Wprowadzenie do szkół nauki religii, katechetami są: siostra Ludmiła (Anna Myszka) i ks. Tomasz Strzelecki.

                             - Od listopada rozpoczęła swą działalność na terenie szkoły Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa. Prowadzącą do dnia dzisiejszego jest kol. Zdzisława Flisińska.

R. szk. 1993/94 – Przebudowa segmentu z kotłownią i jej modernizacja. Wygospodarowanie pomieszczeń na sanitariaty.

R. szk. 1994/1995 – 5 września uroczyste oddanie do użytku nowych sanitariatów mieszczących się w budynku szkolnym.

                                - Szkoła w Choczu gospodarzem corocznego konkursu SKO dla uczniów szkół podstawowych z okręgu pleszewskiego.

R. szk. 1996/97 – 13 grudnia uroczystość z okazji 50-lecia funkcjonowania szkoły w tym budynku.

R. szk. 1997/98 – Rozpoczęto wykopy pod kompleks gimnastyczny.

R. szk. 1999/2000 – Reforma szkolna: Powstaje Zespół Szkół w skład którego wchodzą szkoła podstawowe i gimnazjum. Dyrektorem Zespołu Szkół zostaje mgr Krzysztof Wegner, zastępcami Kol. Aldona Kędzierska i Mirosława Ostrowska. Do gimnazjum w Choczu uczęszczają uczniowie ze szkół w Kuźni i Kwileniu.

                                - 1 września oddanie do użytku kompleksu gimnastycznego z udziałem wielu znakomitych gości. Poświęcenia obiektu dokonał biskup kaliski ks. Stanisław Napierała.

Opracowała:

Zdzisława Flisińska

R. szk. 2011/2012 - otwarcie kompleksu ORLIK 2012.

R. Szk. 2013/2014 - na emeryturę odchodzi dyr. Krzysztof Wegner. Nowym dyrektorem zostaje Alina Banaszak, która na swojego zastępcę powołuje Elżbietę Tanaś.

                            - w okresie wakacji prowadzone są prace remontowe, co skutkuje adaptacją nowych sal lekcyjnych.

R. szk. 2017/2018 - z pracy odchodzi Elżbieta Tanaś. Nowym wicedyrektorem zostaje Mariusz Wróblewski.

 

                            

 

 

 

 

 

Szkoła dawniej

Utworzono dnia 02.10.2014, 15:33

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny