Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół w Choczu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://zschocz.szkolna.net/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Data publikacji strony internetowej:
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • brak tekstów alternatywnych do większości zdjęć
  • Niektóre załączniki w postaci skanów
  • Publikowane filmy nie posiadają audiodeskrypcji

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Mariusz Wróblewski , adres poczty elektronicznej mwroblewski@zschocz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 627415319. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek szkoły jest obiektem składającym się z dwóch skrzydeł.

Skrzydło pierwsze stanowi budynek przedszkola.

Skrzydło drugie stanowi budynek szkoły.

Skrzydło przedszkolne- wejście przez jedno skrzydło drzwi. Wejście do budynku znajduje się na wysokości półpiętra. Jest nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych- brak windy.

Skrzydło szkolne- prowadzą dwa wejścia (główne i od strony boiska) posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych, co umożliwia dostanie się na parter budynku, gdzie znajdują się m. in. sekretariat szkoły, administracja, gabinet pielęgniarki, sale lekcyjne oraz sala gimnastyczna.
Budynek jest wielokondygnacyjny, bardzo duża ilość schodów na wielu poziomach uniemożliwia przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.

Jedna z toalet na parterze jest dostosowana dla osób na wózkach inwalidzkich. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Brak windy.

3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń
w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących.

4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na parkingu wyznaczono miejsca dla osób niepełnosprawnych.

5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny